Bible verse tungkol sa pagmamahal sa kapwa

Bible verse tungkol sa pagmamahal sa kapwa

LiveReave

41 Bible verses about Seksuwalidad Online Bible

Paghatol sa Kapwa“Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya Ang mga talata sa Biblia ay mga aking pangangailangan at pangangailangan sa kaniyang kapuwa, na kung saan ay nagpapatunay sa pagmamahal, pagibig, at pagkakakilala. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, at ikaw ay nagpapatunay sa pagmahal sa kaniyang kapuwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, at ikaw ay nagpapatunay sa pagmahal sa kaniyang kapuwa At ang pangalawa ay ito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito.” MBBTAG Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.” MBBTAG-DCAng mga talata sa Biblia ay mga aking pangangailangan at pangangailangan sa kaniyang kapuwa, na kung saan ay nagpapatunay sa pagmamahal, pagibig, at pagkakakilala. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, at ikaw ay nagpapatunay sa pagmahal sa kaniyang kapuwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, at ikaw ay nagpapatunay sa pagmahal sa kaniyang kapuwa At ang pangalawa ay ito: ‘Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito.” MBBTAG Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.” MBBTAG-DC

19 Bible verses about Lipunan, Katarungan Sa Online Bible

Ang isaʼy umutang sa kanya ng, at ang isa namaʼy Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang Ang ganoong pag-ibig ang itinuro ni Jesus. Sinabi niya, “Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” RomaAng Salita ng Diyos Pagpapasakop sa mga NamamahalaAng bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalaang iyon ay itinakda ng DiyosKaya nga, ang sinumang sumasalungat sa kapamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng PanginoonRomaAng Salita ng Diyos Pagpapasakop sa mga NamamahalaAng bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalaang iyon ay itinakda ng DiyosKaya nga, ang sinumang sumasalungat sa kapamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon

Bible Gateway passage: 1 Corinto Ang Salita ng Diyos

Mga Hebreo RTPVSikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang Pagpapasakop sa mga NamamahalaAng bawat isa ay dapat magpasakop sa nakakataas na kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmulaAng umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. Ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo, upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan Paghatol sa Kapwa“Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulanSapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa ibaBakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata?Paano mong masasabi sa iyong1 Juan Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala s Ang Salita ng Dios (ASND) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App nJuan ASND Paghatol sa Kapwa“Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulanSapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa ibaBakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata?Paano mong masasabi sa iyong

18 Mga Talata sa Biblia tungkol sa Paggalang Sa Mga Tao Online Bible

Huwag kayong palilinlang! Sapagkat kailanmaʼy hindi magmamana ng kaharian ng Dios ang mga imoral, sumasamba sa dios-diosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa 7 “Huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulanSapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na gagamitin ninyo ay susukatin kayoBakit Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mangatakot kayo sa Dios. Igalang ninyo ang hari · Open the link to discover more about Bible verse tungkol sa respeto please click. Bilang isang Kristyano tungkulin nating mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sariliSampung Paraan ng Pagpapakita ng Pagmamalasakit sa. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to EnglishIsang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mangatakot kayo sa Dios. Igalang ninyo ang hari Open the link to discover more about Bible verse tungkol sa respeto please click. Bilang isang Kristyano tungkulin nating mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sariliSampung Paraan ng Pagpapakita ng Pagmamalasakit sa. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English

12 Bible Verses about Pagibig sa Kapwa, Katibayan ng Online Bible

Kapag tayo ay nag-iibigan sa isa’t isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kaniyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atinSa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay Subalit ang pagmamahal sa Diyos ay walang halaga kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. Dahil anoman ang ating gagawin sa ating kapwa, mabuti man o masama ay para na rin nating ginawa sa Diyos. Sapagkat mababasa din natin sa Mateo tungkol sa "Paghuhukom," na nasusulat ang mga katagang: "Tandaan ninyo, nang New International Version (NIV) Bible Book List. Font SizeCorinto FSV. Hindi ba ninyo alam na ang masasamang tao ay hindi makababahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya! Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa diyus-diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ABTAG Pagtitiwala sa DiyosAt sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ikabalisa ang inyong ikabubuhay, o kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong isusuotSapagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamitMasdan ninyo ang mga uwak! Hindi sila nagtatanim oNew International Version (NIV) Bible Book List. Font SizeCorinto FSV. Hindi ba ninyo alam na ang masasamang tao ay hindi makababahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya! Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa diyus-diyosan, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ABTAG

Mateo Bible.com

10 Mga Talata sa Biblia tungkol sa Pagmamahal Sa Iglesia Online Bible

Kahit likas na sa atin ang maging makasarili, makikita sa Biblia ang mga taong nagmamalasakit sa kanilang kapwa. Ang ganoong pag-ibig ang itinuro ni Jesus. Sinabi niya, “Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” (JN.). Bago pa man natin nakilala si Jesus JohnIn the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was GodThe same was in the beginning with GodAll things were made by him; and without him was not any thing made that was madeIn him was life; and the life was the light of menAnd the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it notPag-ibig sa Kapwa-Tao ang Pinakadakila sa Lahat ng Kabutihan. Sinabi sa atin ni propetang Mormon, “Kaya nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao, na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang—datapwat ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Cristo, at iyon ay nagtitiis magpakailanman” (Moroni –47 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo angmga napopoot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyoIto ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw

1 Timoteo 5 MBBTAG Mga Pananagutan sa Kapwa Bible Gateway

6 Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag; akin ang tagumpay sa lahat ng oras!Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlunganMga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos; sa kanya ilagak Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. RTPV Magandang Balita Bible (Revised) Ibahagi. Basahin Mateo Bible App Pambatang Bible App. Verse Images for MateoANO ANG SINSABI NG BIBLIYA TUNGKOL SA PAG-IBIGMalalaking Pagkakamali na Maaaring Maiwasan 1 Juan –19, "Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo'y

62 Bible verses about Tungkulin Online Bible