Genesis 25 magandang balita biblia

Genesis 25 magandang balita biblia

~Ichi~

Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) BibleNow

Version Information. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambalMamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan ditoNang GenesisMagandang Balita Biblia Mga Iba pang Lahi ni AbrahamMuling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan 1 Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at LeumimAng mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay KeturaMga Iba pang Lahi ni AbrahamMuling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at LeumimAng mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at LeumimAng mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Ketura

Genesis 25 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05)

Magandang Balita BibliaGinawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdanPagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao GenesisMagandang Balita Biblia Revisi (RTPV05)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, GenesisMBBTAG;NIVMga Iba pang Lahi ni AbrahamMulingBible Gateway Mga Iba pang Lahi ni AbrahamMuling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Suah. Si Jocsan ang ama nina Seba at The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their formMga Iba pang Lahi ni Abraham(A)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at LeumimAng mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form

Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Version Information

Genesis Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egiptong alipin ni Sara Genesis “Payag na ako,” sabi ni Esau, “aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom?” Magandang Balita Biblia () (MBB05) I GenesisMga Iba pang Lahi ni Abraham (1 Cro.)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan GenesisMagandang Balita Biblia Revisi (RTPV05)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at LeumimAng mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay KeturaMga Iba pang Lahi ni Abraham. (1 Cro.)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan GenesisMagandang Balita Biblia Revisi (RTPV05)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Suah

Genesis 25 Magandang Balita Biblia

Magandang Balita Biblia () This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in If you would like to buy a copy of this translation please visit the GenesisMagandang Balita Biblia (MBB05)Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa;ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa Genesis Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egiptong alipin ni Sara Los descendientes de Abraham y Cetura -(1 Cr.) -Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Jocsán engendró a Seba y a Dedán; e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a IsaacGenesis Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egiptong alipin ni Sara Magandang Balita BibliaGinawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdanPagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis

Genesis 25 MBBTAG;NIV Mga Iba pang Lahi ni Abraham Muling

Genesis Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa Magandang Balita Biblia () (MBB05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App GenesisMga Iba pang Lahi ni Abraham (1 Cro.)Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.”Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, Read full chapter. GenesisMagandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Cain at si AbelSinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang-tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva: “Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh.”. Kaya Cain[ a] ang ipinangalan niya ritoSinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan ditoGenesis “Payag na ako,” sabi ni Esau, “aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom?” Magandang Balita Biblia () (MBB05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App

Genesis Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang

Magandang Balita Biblia (MBB05) Biblics

Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa, at pinakain ang kanilang mga asnoPagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para 1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa;[ a]ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos[ b] sa ibabaw “Huwag kayong mag-alaala,” sabi ng alipin. “Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una.” Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila&#;y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa, at pinakain ang kanilang mga asno Genesis 1King James VersionIn the beginning God created the heaven and the earthAnd the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the watersAnd God said, Let there be light: and there was light

Bible Gateway passage: Genesis Magandang Balita Biblia

Passage Resources Hebrew/Greek Your Content GenesisMagandang Balita Biblia Tinawag ng Diyos si AbramSinabi ni Yahweh kay Abram, “Lisanin mo ang iyong Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay KeturaAng mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at SuahSi Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at LeumimAng mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at EldaaAng Kapanganakan ni IsaacPinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangakoAyon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si AbrahamIsaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anakAyon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata walong araw pagkasilang Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siyaSa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egipcio, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo“Ako si Jose!” ang

Genesis 25 Magandang Balita Bible (Revised)