Himaya sa amahan bisaya

Himaya sa amahan bisaya

LordAryan

Manila to Hermosa 3 ways to travel via bus, taxi, and car

Binisaya Rosary Prayers + Sa Ngalan sa Amahan The Sign of the Cross Signum Crucis + Sa Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. Sa Ngalan sa Bataan Transit operates a bus from Bataan Transit Avenida to UV Express Layac Station once a week. Tickets cost ₱₱ and the journey takes 2hm. Bus operatorsAmahan Namo/Our Father. Amahan namo nga anaa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw. Ihatag kanamo karon adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala O Jesus Ko Oh, My Jesus. Oh! Hesus ko pasaylo-a kami sa among mga sala, l. uwasa kami sa kalayo sa impyerno. og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit. hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kalo-oy ug panabang. Amen. Cebuano Prayers (Binisaya nga mga Pag-ampo) GIVE ONLINEAmahan Namo/Our Father. Amahan namo nga anaa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw. Ihatag kanamo karon adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala

Bendisyon sa Kahimanan sa Debosyon Basilica Minore del Sto.

O Jesus Ko Oh, My Jesus. Oh! Hesus ko pasaylo-a kami sa among mga sala, l. uwasa kami sa kalayo sa impyerno. og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa Akong Ginoong Hesukristo, nagabasol ko sa akong tanang sala sa bug-os nakong kasing-kasing, tungod sa kahadlok nga maangkon nako ang impiyerno, apan labaw sa tanan, tungod kay nahigugma ko Kanimo, akong Dios, hingpit nga kaayo ug takos sa tibuok nakong gugma. Lig-on kong nagasaad nga dili na ko mousab pagpakasala, ug nga AMAHAN NAMO. Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami da dautan CEBUANO ROSARY GUIDE. Sa Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa Langit. ug sa Yuta. Nagatoo ako kang Jesu Cristo Iyang Bugtong Anak nga Ginoo nato, sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, ug gilubong. Mikunsad sa

Prayer Bisaya Version QnA

Ang Unang mga Tinun-an ni JesusPagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha sa iyang mga tinun-anSa pagkakita niya kang Jesus nga miagi, miingon siya, “Ania na ang Nating Karnero sa Dios.”Sa pagkadungog niadto sa duha niya ka tinun-an, misunod dayon sila kang JesusPaglingi ni Jesus, nakita niya sila nga nagasunod Amahan namo, nga anaa sa mga langit Pagdaygon ang Imong ngalan, Umabot kanamo ang Imong gingharian Matuman ang Imong pagbuot, Dinhi sa yuta, Maingon sa la-ngit Ang kalan-on namo sa matag adlaw Ihatag kanamo karong adla-wa Ug pasayloa kami sa among mga sala Maingon nga nagapasaylo kami Sa mga nakasala kanamo Ug dili Mo kami,

(PDF) Ang Pagrosaryo (Visayan Rosary Guide) PDFSLIDE.TIPS

Cebuano Rosary Prayers Rosary Guide for Beginners Bisaya

Bisaya Horoscope (Nobyembre 17, ) Banat Philstar.com

CEBUANO ROSARY GUIDE FOR BEGINNERS Bulahang Birhen

Amahan Namo/Our Father Basilica Minore del Sto. Ni&#;o de Cebu

Guide Rosaryo Bisaya PDF Scribd